cafe-open-maatregel

Extra voorwaarden nieuwe NOW 2.0

Ook voor de maanden juni tot en met september zal de NOW maatregel blijven gelden. Wel met andere voorwaarden dan voor de eerste NOW. Dit kan betekenen dat je misschien wel in aanmerking kwam voor de NOW 1.0 en niet voor de NOW 2.0. In dit artikel lichten we de NOW 2.0 voor je toe, delen we de standaard en extra voorwaarden, bespreken de opslag voor werkgeverslasten en de regels rondom ontslag.

De NOW 2.0

Zoals je in dit artikel kan lezen is de NOW in het leven geroepen door de overheid om bedrijven te steunen bij het betalen van hun loonkosten tijdens de corona-crisis. De NOW staat voor: tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Enige tijd geleden kondigden we de NOW 2.0 al aan.

De NOW 2.0 geldt voor de maanden juni tot en met september en maakt deel uit van het Noodpakket 2.0 van de overheid.

Standaard voowaarden NOW

Op hoofdlijnen ziet de NOW 2.0 er hetzelfde uit als de originele NOW 1.0. Dit betekent dat je aanspraak kan maken op een subsidie onder de volgende voorwaarden:

  • er is sprake van een omzetdaling van minimaal 20% in de maanden juni t/m september 2020;
  • de huidige omzet wordt hiervoor vergeleken met die van 2019;
  • de subsidie wordt gerelateerd aan dit omzetverlies en kan oplopen tot maximaal 90% van de loonkosten;
  • uitgangspunt is de loonsom van maart 2020. Is de loonsom over juni t/m september 2020 lager, dan leidt dit tot een lagere subsidie. Is de loonsom over juni t/m september 2020 hoger, dan leidt dit niet tot een hogere subsidie;
  • in principe wordt er bij een concern gekeken naar het totale omzetverlies binnen de groep. Is dit minder dan 20%, dan kan onder voorwaarden uitgegaan worden van het omzetverlies van een individuele vennootschap;
  • er wordt in eerste instantie een voorschot uitbetaald van 80% van de subsidie. Op een later moment wordt de daadwerkelijke subsidie vastgesteld.

Ontvang je de NOW-subsudie, dan ben je verplicht om de lonen van je werknemers voor 100% door te betalen. Omdat de subsidie maximaal 90% bedraagt, komt een deel van de loonkosten altijd nog voor eigen rekening.

Extra voorwaarden NOW 2.0

Daarnaast kent de NOW 2.0 nog wat extra voorwaarden. Deze lichten we hieronder toe.

Dividend en bonussen verboden

Zo mag je als werkgever over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren aan de aandeelhouders en de directie. Daarnaast is ook de inkoop van eigen aandelen uit den boze. Deze beperkingen gelden voor het boekjaar 2020. Dit betekent concreet dat deze doorlopen tot het moment waarop de jaarcijfers over het boekjaar 2020 worden vastgesteld, wat meestal in het voorjaar 2021 is.

Deze beperkingen gelden niet voor alle ondernemingen. Deze zijn namelijk alleen toepasbaar op ondernemingen die een subsidiebedrag ontvangen van € 125.000 (of een voorschot van minimaal € 100.000). Boven deze grenzen geldt trouwens ook dat er aan de hand van een accountantsverklaring het geleden omzetverlies moet worden vastgesteld.

Om- of herscholing

Daarnaast verplicht je je door deel te nemen aan de NOW 2.0 om je als werkgever in te spannen voor omscholing of herscholing van je werknemers. Deze verplichting is aangekondigd, maar nog niet volledig uitgewerkt. Voorlopig reikt dit niet verder dan een inspanningsverplichting. Wij houden je uiteraard op de hoogte.

Positieve punten NOW 2.0

Nu we dat gehad hebben is er gelukkig ook goed nieuws. De positieve punten van de NOW 2.0 lees je hieronder.

Opslag voor werkgeverslasten verhoogd

De NOW kent een opslag voor werkgeverslasten. Hiermee wordt de loonsom verhoogd om zo de totale loonkosten te kunnen berekenen. Onder de NOW 1.0 was deze opslag 30%. De opslag in de NOW 2.0 is verhoogd tot 40%. Hierdoor kun je aanspraak maken op een hoger subsidiebedrag.

Boete op ontslag tijdens de NOW

Daarnaast is de zogenaamde ‘boete op ontslag’ grotendeels komen te vervallen. Ontsloeg je in de NOW 1.0 een werknemer vanwege bedrijfseconomische redenen, dan werd de subsidie van het loon van deze werknemer met maar liefst 150% verminderd. Er zat op deze manier een boete op een dergelijk ontslag.

Onder de NOW 2.0 is deze boete aangepast. Dit betekent dat de correctie op de subsidie geen 150%, maar 100% is. In dat geval ontvang je geen subsidie voor de werknemer die is ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. Je kunt nog wel te maken krijgen met een boete van 5% van het gehele subsidiebedrag als je minimaal 20 mensen ontslaat en hiervoor onvoldoende overleg voert met de vakbonden of een andere personeelsvertegenwoordiging.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Deze correctie geldt natuurlijk niet voor een ontslag met wederzijds goedvinden of het afscheid nemen van werknemers als hun contract afloopt. Uiteraard verlaagt dit wel de totale loonsom, wat invloed kan hebben op de aanspraak op subsidie.

Ontslagprocedure tijdens de NOW

Moet je noodgedwongen toch vanwege bedrijfseconomische redenen ontslag bij het UWV aanvragen voor een of meerdere werknemers, dan moet je je uiteraard nog gewoon houden aan de regels die hiervoor gelden. De ontslagregels zijn in verband met de coronacrisis niet versoepeld of aangepast. Ook zul je je als werkgever nog steeds een transitievergoeding moeten betalen en een opzegtermijn in acht moeten nemen.

De NOW 2.0 aanvragen

De NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020, via het UWV. De aanvraag moet uiterlijk eind september 2020 ingediend zijn, dit kan dus met terugwerkende kracht

Periode NOW 2.0

Een belangrijk aandachtpunt bij het aanvragen is de periode waarover je de NOW 2.0 aanvraagt. Dit hangt namelijk af of je ook hebt deelgenomen aan de NOW 1.0. In dat geval moet je aanvraag aansluiten op de periode van de eerdere aanvraag en hierin mag je natuurlijk geen maand dubbel aanvragen. Loopt je NOW 1.0 tot en met juni, vraag dan de NOW 2.0 vanaf 1 juli aan.

Accountantsverklaring bij NOW 2.0

Een accountantsverklaring is alleen vereist als je aanspraak wilt maken op een voorschot van minimaal € 100.000 of een subsidiebedrag van € 125.000. In dat geval zal een accountant in een verklaring het geleden omzetverlies over de aangevraagde periode moeten vaststellen.

Verklaring van derde deskundige

Als je onder deze grenzen blijft, kan het alsnog zijn dat een verklaring noodzakelijk is. Vraagt je een voorschot van minimaal € 20.000 of een uiteindelijke subsidie van minimaal € 25.000 aan, dan is een verklaring van een derde deskundige noodzakelijk. Denk hierbij aan je boekhouder of adviseur. Daarbij sluit het een het ander niet uit. Het feit dat je bij de subsidieaanvraag geen verklaring nodig hebt, betekent niet dat er geen controle plaatsvindt. Achteraf kan altijd alsnog om een onderbouwing van het omzetverlies gevraagd worden.

Vragen over de NOW 2.0 of één van de andere maatregelen uit het Noodpakket 2.0? Vraag het onze adviseurs.

 

Neem contact op