corona-maatregelen

Coronavirus, de extra maatregelen van de overheid voor ondernemers

Er worden door het kabinet uitzonderlijke economische maatregelen genomen, met het doel om banen en inkomens te beschermen. Ook voor de ondernemers in het mkb en zzp’ers, die door de corona-crisis in zwaar weer verkeren, worden maatregelen genomen.  We lichten de belangrijkste voor je uit en vertellen je waar je deze kan aanvragen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De vervanging voor de Werktijdverkorting (wtv). Wanneer een ondernemer een omzetverlies verwacht van ten minste 20% kan deze voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming aanvragen. Het UWV vergoed tot maximaal 90% van de loonsom en hierdoor kunnen zij hun medewerkers blijven betalen. De precieze vergoeding hangt af van het omzetverlies. Daarbij geeft het UWV een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Belangrijk om te weten over de NOW.

Kan ik de NOW al aanvragen? Nee, de NOW wordt zo snel mogelijk opengesteld. De NOW kan met terug werkende kracht aangevraagd worden vanaf 1 maart. Reeds aangevraagde Werktijdverkorting worden omgezet naar de NOW regeling, hiervoor hoef je niets te doen.

Waar de NOW aanvragen? Bij het UWV, zodra deze is opengesteld.

Inkomensondersteuning zelfstandige ondernemers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling voor zelfstandige ondernemers, zodat zij hun bedrijf kunnen doorzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage

Belangrijk om te weten

Kan ik deze regeling al aanvragen? Ja dit is al mogelijk.

Waar kan ik dit aanvragen? Aanvragen hiervoor kunnen gedaan worden bij de gemeente waar je bent ingeschreven.

Uitstel van belasting betaling

De Belastingdienst maakt het eenvoudiger om uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De invorderingen worden direct gestopt en eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt je langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

Kan ik dit al aanvragen? Ja hier is in feite niets aan veranderd. De aanpassing in belastingrente wordt zo snel mogelijk aangepast.

Waar? Zoals altijd bij de Belastingdienst. Voor de inkomstenbelasting geldt dat je uitstel aanvraagt voordat je de aangifte doet, dit kan online of telefonisch. Voor vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw) dien je wel de aangifte tijdig in te vullen en kun je per brief uitstel van betaling aanvragen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) wordt verruimd, om zo ondernemingen te helpen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Het voorstel is gedaan om het garantieplafond te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Het Ministerie van EZK helpt met de GO zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties. Per onderneming betekent dit een maximum van €150 miljoen.

Het wordt dus makkelijker gemaakt om tijdelijk meer geld te lenen om deze periode door te komen. Daarbij sta je zelf als prive persoon borg voor een kleiner bedrag en neemt de overheid de garantie voor het overgrote deel. Hierdoor kun je een hoger bedrag aanvragen om te lenen. Bij het aanvragen van een lening zal de bank zelf deze garantie opvragen bij de overheid.